Novice

15.-29. november 2018: Zasedanje Konference Združenih narodov o biotski raznovrstnosti, več.

4. september 2017: pričeli so izvajati projekt LIFE NATURAVIVA Biodiverziteta - umetnost življenja.

Mednarodni dan biotske raznovrstnosti, ki ga bomo obeležili 22. maja 2015, bo posvečen temi Biotska raznovrstnost in trajnostni razvoj. Več (v angleškem jeziku).

11.-13. marec 2015: mednarodna delavnica o biodiverziteti, organizator Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (Famnit) Univerze na Primorskem

Novice Mednarodnega leta biotske raznovrstnosti 2010

Leto biotske raznovrstnosti se je zaključilo, novice v letu 2010 si lahko ogledate tu.

30. december 2010: v reviji GEOmix, ki jo izdaja Društvo mladih geografov Slovenije, so sredico decembrske številke namenili biodiverziteti. Predstavili so mednarodno leto biotske raznovrstnosti, varstvo kraških jam, problem povoza divjadi in urejanje prehodov za živali ter mednarodno ozaveščevalno akcijo Zid.

30. december 2010: v prilogi Znanost časopisa Delo je bil objavljen zmagovalni študentski esej natečaja na temo Izumrtje in rojstvo živih bitij, ki sta ga ob letošnjem svetovnem letu biotske raznovrstnosti razpisali Slovenska znanstvena fundacija in časopisna hiša Delo. Med študenti je nagrado dobil Miha Mele s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za esej Ples na robu izumrtja (Delo, stran 20).

21. december 2010: Generalna skupščina Združenih narodov je 2011-2020 razglasila za Desetletje biotske raznovrstnosti. Koordinacijo bo vodil generalni sekretar ZN s podporo sekretariata Konvencije o biološki raznovrstnosti ter drugih skladov, programov in agenciz ZN. Države članice so povabili, da aktivnosti finančno podprejo. Več.

21. december 2010: Združeni narodi so ustanovili novo medvladno telo za biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve / Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Nastalo je po vzoru IPCC, ki daje znanstveni pogled na spremembe podnebja ter na potencialne okoljske in scocio-ekonomske vplive. Poročila, ki jih bo novo telo pripravljalo za vlade, naj bi predstavljala ne le dejstva, temveč tudi različne možnosti za ukrepanje. Več.

26. november 2010: Ministrstvo  za  kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  je  v okviru priprav na  kampanjo ob Mednarodnem letu gozdov 2011 odprlo  spletno  stran  http://www.letogozdov.si. Namenjena je informiranju širše javnosti  o gozdovih, gozdarstvu in aktivnostim ob Mednarodnem letu gozdov, ki jih bodo pripravili sodelujoči partnerji v kampanji.

18. november 2010: Podatkovna zbirka fotografij nevretenčarjev, ki jo vodi Prirodoslovni muzej Slovenije, je dosegla nov mejnik. Vnešenih je že 1.800 vrst, ki so ilustrirane z 3.732 fotografijami, zvoki, videi, risbami in kartami razširjenosti.

15. november 2010: V stavbi Parlamenta je dr. Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora, odprl razstavo Biotska raznovrstnost je življenje. Naše življenje! Nagovor.

8. november 2010: Več kot petina rastlinskih vrst na Zemlji je ogroženih, je pokazala najnovejša študija. To pomeni, da so rastlinske vrste bolj ogrožene od ptic in tako ogrožene kot sesalci. Kar o tretjini rastlin vemo tako malo, da ne moremo oceniti njihove morebitne ogroženosti. V Evropi je najslabši položaj v Bosni in Hercegovini, sledi Slovaška, Srbija in Portugalska. V Sloveniji naj ne bi bilo ogroženih vrst. Študijo so pripravili Kraljevski botanični vrtovi, Prirodoslovni muzej iz Londona in IUCN. Več. Zemljevid.

29. oktober 2010: V Nagoji na Japonskem se je uspešno zaključila konferenca pogodbenic Konvencije ZN o biološki raznovrstnosti. Predstavniki 193 držav - Slovenijo je predstavljal minister Roko Žarnić - so sprejeli strateški načrt do leta 2010 in določili 20 ciljev, s katerimi nameravajo upočasniti izumiranje vrst. Več.

26. oktober 2010 - V Nagoji (Japonska) se je začel drugi del Desete konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti. Več.

18. oktober 2010 - V Nagoji na Japonskem se je začela 10. konferenca  pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti. To je osrednji svetovni dogodek v Mednarodnem letu ohranjanja biotske raznovrstnosti. Več. Izhodišča za udeležbo slovenske delegacije.

11. oktober 2010: Minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić je nagovoril udeležence medparlamentarnega srečanja GLOBE na temo strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v EU po 2010. Govor.

8. oktober 2010: Evropska komisija v poročilu o izvajanju Akcijskega načrta EU za biotsko raznovrstnost / Biodiversity Action Plan ugotavlja, da Evropska unija zastavljenih ciljev ni dosegla, grožnje so predvsem sprememba rabe zemljišč, onesnaženje, invazivne tujerodne vrste in podnebne spremembe. Poročilo. Povzetek. Izvleček za Slovenijo.

7. oktober 2010: Državni sekretar Ministrstva za okolje in prostor dr. Peter Gašperšič je na odprtju sejma Narava in zdravje opozoril, da upadanje biotske raznovrstnosti nikakor ni le problem za tiste živali in rastline, ki jim krčimo življenjski prostor ali celo izumirajo, temveč je to naš problem. Za ohranjanje narave in njenih virov smo odgovorni prav vsi, ki trošimo. Več.

4. oktober 2010: Svetovna turistična organizacija ob letošnjem mednarodnem letu biotske raznovrstnosti izpostavlja primere dobrih praks, ki bodo služili kot modeli pri nadaljnjem razvoju turizma, pokazali pa bodo tudi kako turistična skupnost prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti za prihodnje generacije. Primere predstavljajo na svoji spletni strani Zgodbe za navdih / Inspiring strories. Mednje so uvrstili Mednarodni festival alpskega cvetja, ki ga organizira Turizem Bohinj.

28. september 2010: Na 3. mednarodnem forumu o apiterapiji in apikvaliteti je Predsednik republike dr. Danilo Türk v svojem nagovoru poudaril pomen čebelarstva za ohranitev biodiverzitete.

27. september 2010: Ob Svetovnem dnevu turizma je ministrica Darja Radić poudarila, da se na Ministrstvu za gospodarstvo zavzemajo za takšne turistične aktivnosti v destinacijah in lokalnem okolju, ki so okoljsko sprejemljive in ne ogrožajo biotske pestrosti, temveč jo na primeren način vključijo v oblikovanje turistične ponudbe. Maja Pak, ki vodi Slovensko turistično organizacijo, pa izredno biotsko raznovrstnost Slovenije vidi tudi kot odlično osnovo za oblikovanje zgodbe o zeleni turistični destinaciji. Več.

16. september 2010: Predsednik Republike je pred svojim odhodom na srečanje na vrhu Generalne skupščnine ZN, ki bo v prvi polovici prihodnjega tedna potekalo v New Yorku, opozoril, da biotska raznovrstnost v preteklih letih ni dobivala tiste pozornosti, ki jo zasluži in da ima tu človeštvo pred sabo izrazito pomembno nalogo. Po mnenju dr. Türka ima Slovenija v tem kontekstu tudi izrazito zanimiv položaj, posebej je izpostavil naše gozdno bogarstvo, kmetijstvo in Naturo 2000. Več.

15. september 2010: Štirje projekti, ki komunikacijsko podpirajo Mednarodno leto biotske raznovrstnosti, se uspešno zaključujejo. To so: Na izlet z javnimi prevoznimi sredstvi in kolesom!, ki ga je pripravila Mladinska sekcija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), v okviru katerega je nastal zelo privlačen vodnik. Društvo Drobnovratnik iz Postojne je v projektu Živa Notranjska pripravilo uspešno in zelo obiskano interaktivno razstavo Rajski vrtovi pod Snežnikom. Številne privlačne dogodke sta organizirala tudi Zavod Jezerski hram iz Dolenjega jezera v projektu Ohranimo pestrost rastlinskih in živalskih vrst Cerkniškega polja in zavod Parnas iz Velikih Lašč v projektu Rdeči seznam Mišje doline. Projekti so bili izbrani na razpisu za nevladne organizacije.

10. september 2010: Slovenija je Sekretariatu Konvencije o biološki raznovrstnosti oddala kratko poročilo o dosedanjih in načrtovanih aktivnostih v Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti.

10. september 2010: Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo didaktično igro S Protkom raziskujem okolje v Sloveniji. Protek se je rodil v Postojnski jami, otrokom, staršem in učiteljem pa predstavlja različne pokrajine Slovenije, njihovo naravo in svetuje, kaj lahko naredimo za ohranitev okolja. Urednici igre sta Irena Rejec Brancelj in Nataša Kovač.

9. september 2010. Evropska komisija vas vabi, da sodelujete pri pripravi Evropske strategije za ohranjanje biotske raznovrstnosti do leta 2010 / Protecting our natural capital: an EU strategy to conserve biodiversity and ensure the provision of ecosystem services by 2020. Posvetovanje bo trajalo do 22. oktobra 2010.

8. september 2010: Minister za okolje in prostor se v Gentu udeležuje Konference Biodiverziteta v spreminjajočem se svetu ter neformalnega ministrskega srečanja, ki je priprava EU na 10. zasedanje pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti v Nagoji (Japonska). Več.

7. september 2010: Ministrstvo za okolje in prostor je s sodelovanjem Sektorja za prevajanje Generalnega sekretariata Vlade RS pripravilo prevod koledarja dogodkov v Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti v Sloveniji / International Year of Biodiversity : Calendar of Events in Slovenia. Pregled zajema dogodke, ki so bili v koledar te spletne strani zajeti julija 2010.

29. avgust 2010: V Postojni so otvorili 20. mednarodno konferenco o biologiji podzemeljskih okolij, znano tudi kot speleobiologija ali biospeleologija. Jubilejna konferenca je velika priložnost za promocijo slovenske znanosti in slovenske narave. Na njej bo okrog 180 znanstvenikov in strokovnjakov poročalo o najnovejših spoznanjih pri proučevanju in varstvu podzemeljskega življenja. Na ogled bosta tudi dva dokumentarna filma o jamskem živalstvu. Konferenco organizirajo Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in Notranjski muzej Postojna, trajala bo do 3. septembra.

25. avgust 2010: V avli Ministrstva za okolje in prostor je na ogled dokumentarna fotografska razstava "Skrivno življenje hraškega mokrišča". Na več kot 50 fotografijah je predstavljena bogata življenjska raznolikost Hraškega mokrišča pri Smledniku in njegovih prebivalcev. Avtorji razstave so Viktor Luskovec, Dejan Grohar, Anže Kacin in Tone Trebar, na ogled bo do 17. oktobra 2010.

22. maj 2010: V Gozdni hiši Mašun Zavoda za gozdove Slovenije je bila od sredine junija vsako soboto in nedeljo na ogled razstava Rajski vrtovi pod Snežnikom, ki jo je pripravilo društvo Drobnovratnik iz Postojne. Privlačno oblikovani in s slikami bogati razstavni panoji so prikazali pestrost živalstva in rastlinstva od Vrha Snežnika, v gozdovih, na suhih kraških traviščih, v podzemlju pa tudi na območjih izjemnih naravnih pojavov kot so Pivška presihajoče jezera, Cerkniško jezero ter Planinsko polje. Obiskovalci - bilo jih je več kot tisoč - so bili navdušeni tudi nad interaktivnim delom razstave, ki je oblikovan preprosto a učinkovito. Še posebej razveseljivo je to, da si je razstavo prišlo ogledati mnogo domačinov, prebivalcev teh rajskih krajev pod Snežnikom.

11. julij 2010: Od 4. do 11. julija so na Prvem programu Radia Slovenija pripravili teden biotske raznovrstnosti Ko vrste preštevamo na prste . Vsak dan so pripravljali oddaje, ki so nas vse skupaj opozarjale, da ni vseeno ali na nekem prostoru živi 5 ali 500 vrst.

10. julij 2010: Botanični vrt Ljubljana vas v sklopu praznovanja svoje 200. obletnice vabi, da posvojite rastlino, in sicer z donacijo enega eura preko SMS

11. junij 2010: Mednarodna organizacija IUCN je na spletni strani Countdown 2010 (Odštevanje 2010) objavila novico Biotska raznovrstnost Slovenije živi v podzemlju / Slovenia’s biodiversity lives underground. V njej poročajo tudi o obisku predstavnikov IUCN v Sloveniji. Novica se vsebinsko veže tudi na Mednarodno konferenco o biologiji podzemlja, ki bo 29. avgusta do 3. septembra v Postojni.

1. junij 2010 - V Bruslju se je začela največja evropska letna konferenca o okolju, ki bo posvečena biotski raznovrstnosti. Do petka, 4. junija, se bo v okviru Zelenega tedna 2010 zvrstilo okoli 30 razprav, na katerih bodo udeleženci obravnavali trenutno stanje biotske raznovrstnosti in narave ter skušali poiskati možnosti, kako zaustaviti zaskrbljujoče hitro izgubljanje biotske raznovrstnosti. Dotaknili se bodo tudi gospodarske razsežnosti, posledic izgube za človeško zdravje in biotske raznovrstnosti v oceanih. Več.

25. maj 2010: V počastitev dneva in leta biotske raznovrstnosti so v Krajinskem parku Sečoveljske soline za učence lokalne šole v Sečovljah in študente predmeta Biodiverziteta Univerze na Primorskem organizirali prikaz preučevanja nočnih metuljev. Dogodek, ki je potekal ponoči 24.maja 2010, je vodil Stane Gomboc, ki že dalj časa preučuje žuželke v parku. Prikazal je tehnike preučevanja nočnih žuželk in predstavil nekaj deset vrst nočnih metuljev in drugih žuželk. Soline so dolga leta veljale za znamenito ornitološko območje, raziskave žuželk pa kažejo, da so soline tudi zanje izjemno okolje. Odkritih je bilo kar nekaj novih vrst za Slovenijo.

24. maj 2010 - V sklopu 4. Festivala alpskega cvetja v Bohinju je potekala Mednarodna konferenca Kultura, narava in biotska raznovrstnost kot temelji za razvoj podeželja. Dr. Samo Kopač, v.d. generalnega direktorja Direktorata za okolje, je predstavil referat Narava, biotska raznovrstnost in priložnosti za razvoj podeželja v Sloveniji.

22. maj 2010: osrednji slovenski dogodek Mednarodnega dneva biotske raznovrstnosti je bil svečana otvoritev 4. Mednarodnega festivala alspkega cvetja v Bohinju. Častni pokrovitelj festivala je predsednik republike dr. Danilo Türk, slavnosti govor je imel minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić. V Kulturnem domu Jožeta Ažmana v Bohinjski Bistrici je nato dr. Darij Krajčič otvoril razstavo Biotska raznovrstnost je življenje. Naše življenje. Organizator festivala je Turizem Bohinj in bo trajal do 5. junija.

20. maj 2010: Časopisna družba Primorske novice iz Kopra je danes v časopisu Primorske novice izdala drugo iz niza prilog, ki jih bo do konca leta posvečala biotski raznovrstnosti. Osrednja tema druge priloge je interpretacija narave, ki je eden izmed sodobnih instrumentov vključevanja izsledkov znanosti v razvoj trajnostnega turizma, pa tudi osveščanja javnosti in trajnostnega razvoja sploh. Priloga poleg tega predstavlja nekaj zanimivih alpskih rastlin in habitatov (alpsko možino, rastline sklanih razpok, rumeni alpski mak) ter 4. mednarodni festival alpskega cvetja v Bohinju, ki – tudi s pomočjo interpretacije narave – prav na temelju raznovrstnega cvetja ustvarja obetaven turistični produkt.  (www.primorske.si, podstran Narava).

17. maj 2010: Zavod za gozdove Slovenije je ob Tednu gozdov 2010 ki je letos posvečen temi Prost vstop v gozdove, pripravil anketo, s katero želijo izvedeti več o odnosu javnosti do gozda in poznavanju gozdnega bontona. Rezultate ankete bodo objavili. Vabijo vas, da jo izpolnite na
http://www.surveymonkey.com /s/Q8DBS6Z.

12. maj 2010: Generalni sekretar združenih narodov Ban Ki Moon je ob 22. maju, Mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti, v sporočilu opozoril na ozko povezavo med naravnim kapitalom in našimi razvojnimi cilji. To zajema tudi tema letošnjega mednarodnega dneva, ki se glasi "biotska raznovrstnost za razvoj in zmanjšanje revščine"

11. maj 2010: V Marini Portorož bosta na razstavi Internautica do 16. maja Zavod RS za varstvo narave, območna enota Piran in Morigenos, društvo za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev, na stojnici skrbela za odgovoren odnos do našega morja. Zavod bo opozoril na zmanjševanje biotske raznovrstnosti morja, ki je posledica nabiranja zavarovanih živalskih vrst, na primer morskih datljev. Društvo Morigenos bo predstavilo tudi informacije o življenju delfinov v slovenskem morju. Več.

10. maj 2010: ena glavnih tem srečanja predstavnikov nevladnih organizacij partnerjev projekta Plana in Zavoda RS za varstvo narave je bila ohranjanje narave in biotske pestrosti v odnosu do drugih aktualnih okoljskih problemov. Več.

9. maj 2010: Komisar za okolje Janez Potočnik je na govoru na državni proslavi ob Dnevu Evrope v Ljubljani povedal, da si želi sprememb, ki bodo vodile v uspešno "zeleno" gospodarstvo, ki učinkovito ravna z viri in jih tudi primerno vrednoti. Želi, da bi politike varovanja okolja - med njimi tudi biotske raznovrstnosti - postale del celovitega pristopa.

7. maj 2010: Prirodoslovni muzej Slovenije je v sodelovanju z VideoLectures.net pripravil spletno stran cikla predavanj Biotska raznolikost Slovenije 2010. Prvo predavanje, uvrščeno na to stran, je Raznolikost živalskih glasov, dr. Tomija Trilarja, odslej pa si boste tu lahko ogledali tudi druga predavanja, ki bodo potekala do sredine junija 2010.

4. maj 2010: Na Gimnaziji Šentvid je bila otvoritev razstave Skrivno življenje hraškega mokrišča Viktorja Luskovca s sodelavci.  Razstava je posvečena spominu na Andreja O. Župančiča (1916 – 2007). Odprta bo do 24. maja 2010. Zgibanka. Organizira: Zavod za ekologijo Narava 2001.

22. april 2010: Časopisna družba Primorske novice iz Kopra je danes v sklopu časopisa Primorske novice izdala prvo iz niza prilog, ki jih bo do konca leta posvečala biotski raznovrstnosti, s posebnim poudarkom na ohranjanju biodiverzitete na Primorskem. V prvi prilogi namenjajo osrednjo pozornost kraškim travnikom, pticam kmetijske kulturne krajine, projektu za ohranjanje biodiverzitete v oljčnikih ter predstavljajo nekaj ogroženih in dragocenih rastlinskih vrst in okolij: jadransko smrdljivo kukavico, skalna travišča, porečje Dragonje in Movraško valo. (www.primorske.si, podstran Narava).

21. april 2010: V Ljubljani je potekalo finale v Ekokvizu, tekmovanju v ekoznanju, na katerem so se pomerili osnovnošolci iz vse Slovenije. Letos je v tričlanskih ekipah na Ekokvizu sodelovalo 3.864 šesto-, sedmo- in osmošolcev, v finalu pa se je srečalo 11 najboljših ekip. Državni prvaki so postali učenci OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Tema letošnjega Ekokviza je bila Natura 2000. Tekmovanje je organizirala Ekošola (Doves), soorganizator je bil Telekom Slovenije. Več o finalu. Spletna stran ekokviza: http://eko.telekom.si.

15. april 2010: Ob 192-letnici odkritja notranjih delov Postojnske jame, Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti in odprtju ustreznejših prostorov za človeško ribico je Turizem Kras v Postojni organiziral posvet Jamska biodiverziteta in interpretacija. Vodilni slovenski strokovnjaki so predstavili biodiverziteto Postojnske jame in jamsko živalsko Slovenije, posebno pozornost pa so posvetili človeški ribici. Še posebej je odmevala informacija prof. Sketa, da troglobiontska favna Postojnsko-Planinskega jamskega sistema šteje že 99 vrst.

30. marec 2010: Na forumu Trajnostni razvoj: med realnostjo, nerazumevanjem in vizijo je prof. dr. Dušan Plut v svojem predavanju Trajnostni razvoj med mavrico teorij in skromno prakso opozoril, da je za Slovenijo ključna usmeritev v usterzno ekosistemsko vrednotenje in trženje varovanih območij, pokrajinske in biotske pestrosti. Forum je v prostorih Državnega sveta v Ljubljani organizirala Umanotera.

25. marec 2010: Člani Societas herpetologica slovenica so na Ljubljanskem barju, v bližini deponije, potrdili prisotnost plavčkov. Pri tej vrsti žab se samčki v času svatovanja obarvajo modro. Doslej je veljalo, da so v Sloveniji razširjeni v jugovzhodni in severovzhodni Sloveniji. Žabji par (Foto: David Stanković).

19. marec 2010: Evropska komisija je pričela s kampanijo Biotska raznovrstnost, ki v vseh uradnih jezikih EU predstavlja biodiverziteto, prizadevanja EU, ukrepe ter nekaj živali in rastlin.

18. marec 2010: Komisar Janez Potočnik je ob obisku pri ministru Žarniću predstavil svoje prednostne naloge mandata. Vprašanje biotske raznovrstnosti je postavil na drugo mesto. Po njegovem mnenju je bilo to vprašanje zaradi podnebnih sprememb nekoliko v senci. Biotska raznovrstnost je pravzaprav drugi pol istega kovanca in zasluži pozornost, je opozoril, in si zasluži pozornost. V letošnjem letu bo mnogo aktivnosti usmerjenih v to, končale naj bi se konec leta s sprejetjem strategije biotske raznovrstnosti na ravni EU. Celotna tonska izjava.

15. marec 2010: Ministri za okolje iz držav EU so v Bruslju sprejeli sklepe o viziji in ciljih ohranjanja biotske raznovrstnosti po letu 2010 / Council conclusions on biodiversity post-2010 - EU and global vision and targets and international access and benefit sharing regime. Na podlagi teh sklepov bo Evropska komisija v naslednjem koraku pripravila novo strategijo EU za biotsko raznovrstnost. V sklepih so bila upoštevana tudi stališča Slovenije, ki se je zavzemala za bolj jasno opredelitev kaj pomeni 'ustavitev' upadanja biotske raznovrstnosti in 'obnovitev' ter glede EU financiranja upravljanja omočij Natura 2000.

15. marec 2010: Razpisan je nov likovni natečaj za osnovne šole iz porečja Donave: Postani donavski umetnik: živi vodni svet – moj svet!, Rok za oddajo fotografij skulptur je 10. maj 2010. Natečaj je razpisalo Ministrstvo za okolje in prostor s partnerji (Zavodom RS za šolstvo, Društvom za proučevanje ptic in varstvo narave, Inštitutom za celostni razvoj in okolje in Svetovnim združenjem za vodo-GWP)

15. marec 2010: Zavod Parnas je začel projekt Rdeči seznam Mišje doline. Podpirata ga Urad vlade RS za komuniciranje in Ministrstvo za okolje in prostor. Popis, ki ga bo vodil Branko Dolinar, bodo začeli z zvončkom in s kronico, ki spadata med zavarovane rastlinske vrste. Projekt bo trajal do oktobra.

12. marec 2010: Evropska komisija je objavila poročilo o biotski raznovrstnosti tal, iz katerega je razvidno, da lahko slabo upravljanje na tem področju še poslabša podnebne spremembe ter ogrozi kmetijsko proizvodnjo in kakovost podtalnice. Prst namreč zagotavlja hrano, vlakna, gradbene materiale, čisto vodo, čist zrak in uravnavanje podnebja, iz nje pa se pridobivajo tudi antibiotiki, kot sta penicilin in streptomicin. Predpogoj za vse to pa je biotska raznovrstnost tal.

11. marec 2010: Na mednarodni konferenci o družbeni odgovornosti Človek in narava, ki je bila 11. novembra v Mariboru, je državni sekretar mag. Zoran Kus v uvodnem nagovoru opozoril, da se stanje žive narave na našem planetu žal zaskrbljujoče slabša. Poudaril je, da mora imeti Evropska Unija, in z njo Slovenija, lastno prepričljivo, dosegljivo in merljivo vizijo in cilje ohranjanja biotske raznovrstnosti. Konferenco je organiziral IRDO - Inštitut za družbeno odgovornost.

5. marec 2010: V Krajinskem parku Goričko je 17 gnezd bele štorklje, v lanskem letu je uspešno gnezdilo 8 parov. Ti in drugi pari so že na poti iz svojih afriških prezimovališč. Vračajo se na gnezda, ki so zaradi starosti, neurij in moče začela vidno razpadati. Da bi pomagali štorkljam zgraditi ali ohraniti gnezda, so se v Javnem zavodu Krajinski park Goričko odločili, da skupaj z Zavodom Vista iz Murske Sobote in Zavodom RS Za varstvo narave izdelajo in namestijo podstavke pod gnezda, ki so v slabem stanju. Prvega so namestili lani v Ropoči, drugega 5. marca 2010 v Domanjševcih. Podstavka bodo s pomočjo podjetja Elektro Maribor OE Murska Sobota namestili v torek, 9. marca tudi v Motovilcih (ob 8.30) in v Šalamencih (ob 12.00). Nekaj dni pozneje bodo obnovili gnezdo še v Kobilju. Več.

3. marec 2010: Društvo Dinaricum organizira popis šakalov na Ljubljanskem barju. Šakal je ena izmed najskrivnostnejših vrst zveri pri nas. Po uspešnem lanskoletnem popisu, ko so v okviru društva Dinaricum in DOPPS-a prvič potrdili prisotnost teritorialnih šakalov v Sloveniji (Popis šakalov 2009), bodo letos raziskavo ponovili in po možnosti razširili. Popis bo okvirno potekal v četrtek 11. marca ali petek 12. marca. Več o popisu 2010 in prijavi nanj.

2. marec 2010: na Večernem dialogu o biotski raznovrstnosti, ki ga je organizacija WWF organizirala v Bruslju, je komisar Janez Potočnik govoril o prihodnji politiki Komisije v zvezi z biotsko raznovrstnostjo: Where next for the EU Commission's biodiversity policy?

2. marec 2010: Prirodoslovni muzej Slovenije v marcu pričenja cikel predavanj Biotska raznolikost Slovenije. K sodelovanju so povabili priznane strokovnjake z različnih področij naravoslovja, ki bodo predstavili nekaj manj znanih, posebej zanimivih ali nekoliko prezrtih vidikov biotske raznovrstnosti. Na prvem predavanju bo prof. dr. Boris Kryštufek predstavil Mednarodno leto biodiverzitete. Predavanje bo v četrtek, 4. marca 2010 ob 18. uri.

17. februar 2010: Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij v Sloveniji za sklop Biotska raznovrstnost in podnebne spremembe je prispelo 68 prijav. Urad za komuniciranje je 10. februarja sprejel sklep, da se sofinancira 10 projektov. Sredstva bo zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor. Seznam izbranih projektov.

16. februar 2010: V Društvu za varstvo okolja Bled so pripravili sklop predavanj o biotski raznovrstnosti, ki bodo potekala v Knjižnici Bled od konca februarja do konca maja letošnjega leta. Predavanja so brezplačna, primerna tudi srednjim šolam. www.zavest.net.

5. februar 2010: Številna planinska društva in meddruštveni odbori bodo na pobudo Komisije za varstvo gorske narave UO Planinske zveze Slovenije ob Mednarodnem dnevu biotske pestrosti izvedli različne dejavnosti: predavanja, izlete, ekskurzije, usposabljanja, varovanja rastišč, sanacije idr. Akcije članic PZS ob Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti.

29. januar: V Madridu je 26. in 27. januarja špansko predsedstvo EU organiziralo konferenco Vizija in cilji biotske raznovrstnosti po letu 2010 – vloga zavarovanih območij in ekoloških omrežij v Evropi, ki se ga je udeležilo tudi sedem ministrov oz. njihovih namestnikov. Več. Novica ITR.

20. januar 2010: Na današnji dan, pred 90 leti, je Odsek za varstvo prirode in prirodnih spomenikov Muzejskega društva za Slovenijo predložil pokrajinski vladi za Slovenijo Spomenico - prvi naravovarstveni program na Slovenskem. Ključna ostaja zlasti četrta zahteva Spomenice - zainteresirati najširšo javnost za varstvo prirode - saj so vzroki upadanja biotske raznovrstnosti zasidrani v načinu življenja in osebnih odločitvah posameznika. Če sami nismo prepričani v pomembnost ohranjene narave, v resnici ne občutimo odvisnosti našega življenja od drugih oblik življenja na Zemlji. Vsi naravovarstveni cilji, programi in predpisi pa ostajajo bolj ali manj mrtva črka na papirju. Več.

13 januar 2010: komisar Janez Potočnik, kandidat za evropskega komisarja za okolje, se je predstavil Evropskemu parlamentu. Med tremi prednostnimi nalogami je na drugo mesto uvrstil biotsko raznovrstnost: "Raznolikost in prilagodljivost naših ekosistemov,vrst in genov – vse to je naš naravni kapital. Zagotavlja življenjsko pomembne dobrine in storitve, kot je hrana, skladiščenje ogljika, regulacija vode, ki so temelji naše blaginje, družbene dobrobiti in kakovosti življenja." Uvodni nagovor.

11 januar 2010: s svečanostjo v Prirodoslovnem muzeju v Berlinu se je danes uradno pričelo Mednarodno leto biotske raznovrstnosti. "Varstvo narave ni luksuz", so bile uvodne besede kanclerke Angele Merkel, nato je poudarila pomen biotske raznovrstnosti za človeka. Nemški minister za okolje Norbert Röttgen je izpostavil uspehe omrežja Natura 2000, a hkrati opozoril, da so pred državo še številne naloge. Nemčija je v letu 2009 podprla varstvo gozdov in drugih ekosistemov na svetovni ravni z 250 milijoni evrov. Več - nemški jezik.

6. januar 2010: Prirodoslovno društvo Slovenije je za šolsko tekmovanje iz znanja biologije za srednje šole za Proteusovo nagrado kot temo izbralo biotsko raznovrstnost, za osnovne šole pa velike zveri. Več. Društvo Doves pa je za temo pri Ekokvizu izbralo Naturo 2000. Več.

5. januar 2009: Iztekel se je rok za prijave na razpis za nevladne organizacije, ki nameravajo komunikacijsko podpreti mednarodno leto biotske raznovrstnosti.

 

Nazaj na domačo stran